Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Leren is een veelzijdig gebeuren : verschillende manieren van leren uitgelegd

De verschillende vormen van leren zijn in te delen op basis van diverse criteria:

   Ordeningsprincipe

Opzet

 Formeel
 = alle vormen van leren 
 binnen een gestructureerde
 leercontext

 Non Formeel
 = alle activiteiten die niet
 expliciet als leren zijn 
 omschreven maar toch een 
 belangrijke leercomponent 
 inhouden

Plaats

 Op de werkplek
 = leerprocessen vinden plaats
 tijdens de eigenlijke job

 Buiten de werkplek
 = leerprocessen vinden niet
 plaats tijdens de uitoefening
 van de job

Schaal

 Individueel
 = bijwerken van de
 competenties van een
 individu opdat hij/zij een
 functie optimaal kan blijven
 uitoefenen

 Collectief
 = de competenties van een 
 team van medewerkers/van
 de organisatie als geheel
 bijstellen

Doelgerichtheid

 Intentioneel
 = leren met de expliciete
 bedoeling om te leren

 Incidenteel
 = leren zonder vooraf de
 expliciete bedoeling te 
 hebben om te leren

Voorstructurering

 Overdrachtgericht
 = de beoogde uitkomst van de
 leeractiviteit ligt op voorhand
 vast, overdragen van
 beschikbare kennis is het 
doel

 Ontwikkelingsgericht
 = het resultaat van de
 leeractiviteit ligt niet op
 voorhand vast, het leerproces
 is vooral gericht op 
 kenniscreatie

Diepgang

 Verbeterend
 = gericht op het verbeteren
 van bestaande competenties
 en/of kennis

 Vernieuwend
 = gericht op vervanging van
 bestaande competenties
 en/of kennis

Vind hier meer informatie en laat je inspirereren: 

Formeel versus non formeel leren
Werkplekleren
Diverse leervormen uitgelegd