Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Sociale balans

De sociale balans is een instrument waarmee organisaties dienen te rapporteren over de situatie van hun werkgelegenheid en over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers. De sociale balans moet worden overgemaakt aan de ondernemingsraad of, bij afwezigheid van een ondernemingsraad, aan de vakbondsafvaardiging. Bij gebrek hieraan kan de sociale balans door de werknemers worden geraadpleegd op de plaats waar het arbeidsreglement moet worden bewaard.

De sociale balans bevat onder andere:

  • een staat van de tewerkgestelde personen
  • een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar
  • een staat met inlichtingen over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers, waarvan de kost ten laste is van de werkgever.
    --> Hiervoor is
    registratie van opleiding noodzakelijk.
In het Generatiepact werd overeengekomen dat de globale opleidingsinspanningen 1,9 % van de loonsom bedragen. De opleidingsinspanningen worden jaarlijks geŽvalueerd op basis van de opgestelde sociale balansen.

Meer informatie