Leren in de Social Profit

Impuls tot evolueren

Overzicht cao’s

Vorming, training en opleiding is een thema waarover afspraken (kunnen) worden gemaakt tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers in een cao of collectieve arbeidsovereenkomst.

Voor meer informatie ga je naar de website van de Federale Overheidsdienst. Alle sectorale cao’s staan er gebundeld: Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

Voor het personeel van lokale openbare besturen zijn de rechten en plichten rond 'vorming en opleiding' decretaal verankerd in het OCMW-decreet art. 110 of in het gemeente-decreet art. 111.